-->

7 Ekim 2015 Çarşamba

Sanat Dünyamız Dergisi Çizgiroman Özel Sayısı Sayı:64 Yıl:1997

Dergi Adı:Sanat Dünyamız Dergisi
Sahibi:Yapı kredi kültür sanat yayınları
Yayın Yönetmeni:Çelen Birkan
Baskı Tarihi:1997
Sayfa:317
Sayı:64
Format:Pdf,epub
Dosya boyutu:76 MB
Kaynak:Kendi taramam (niggerman taraması)
Açıklama:İlk önce Buradan üye olunuz...Sonra aşağıdaki linke tıklayarak kitabı indirebilirsiniz.
İndirme Linki:Sanat Dünyamız Dergisi
Not:Dergi pdf olarak eksiksiz ve tam metindir.Hayırlı okumalar.Yorumunuzu esirgemeyiniz.Beğen ve paylaş butonlarını kullanınız.
Dergi Hakkında:90 ların tanınmış ve ağır dergilerinden Sanat dünyamız dergisi 64.sayısını Çizgiroman'a ayırmış.Bu sayıda o dönemin -ve şimdinin-tanınmış ustaları çeşitli başlıklarla  konuya hem entellektüel düzeyde ilgi duyan,hemde sıradan okurlara bilgi ziyafeti veriyor.
• Önsöz • Ceyda Akaş • 
D ü n y a ' d a Ç i z g i Roman • K o s t a C e r a n
• T ü r k i y e ’ de Ç i z g i R o m a n l a r • T a l a t G ü r e l i
• Ç i z g i R o m a n l a r • M. Thomas I n g e
• C h e s t e r G o u l d
• D i c k T r a c y ’ n i n P a t r o n u • R o b e r t M. Y o d e r
• Ç i z g i Roman U s t a s ı : W i 11 E i s n e r ’ i n 
S a n a t ı & R u h u • M i c h a e l B a r r i e r
• I v o M i l a z z o ’ nun Ç i z g i l e r i n d e k i İ d e a l i s t :
Ken P a r k e r • Hakan Şaşmaz
• B i r P o s t m o d e r n K l a s i ğ i : A l a s k a • H a s a n a l i 
Yıldırım
• Ken P a r k e r ’ ı n Y a r a t ı c ı l a r ı y l a S ö y l e ş i •
A u r e l i o G a l i e p p i ni
• Ç a ğ ı n ı n B i r T a n ı ğ ı O l a r a k , T e n t e n , Nam-ı 
D i ğ e r H e r g e • S i n a n G ü r d a ğ c ı k
• S i l v e r S ü r t e r : " U y r u k s u z l a r İ ç i n d e U y g u n s u z 
Bi r i ” • Cem B a k ı r
• “ A s t e r i k s ” t e n “ Y a l n ı z K o v b o y ” l u ğ a : Rene 
G o s c i n n y • A l i P l a t i n
• Ben G a r i p , Y a l n ı z B i r K o v b o y u m . . . Red Ki t ve 
Ö t e s i • Cuno A f f o l t e r - U r s H a n g a r t n e r
• A t 1 a n t i s E f s a n e s i • H a s a n a l i Y ı l d ı r ı m - H ü s e y i n 
Yıldırım
• M a n dr ak e • Lee F a l k - P h i l D a v i s
• K ı z ı l Maske • V a n k e e r • A n a t o mi E s t e t i ğ i n i n Büyü k Ş a i r i Bu r ne 
H o g a r t h ’ l a S ö y l e ş i • H u b e r t u s Hühne
• B a r b a r Conan E f s a n e s i • A l i Recan
• D r a g o • C l a u d e Le G a l l o
• W e s t e r n T u t k u s u • T a l a t G ü r e l i
• Z a g o r ’ un Y a r a t ı c ı l a r ı i l e S ö y l e ş i • Do me ni c o 
Denaro
• Buck J o n e s ’ t a n Red K i t ’ e : W e s t e r n Ç i z g i 
Romanı • G eo r g S e s s l e n
• T e x : D ü ş ü n c e l e r ve G r a f i k K a y n a k l a r •
D ome ni c o D e n a ro
• Ç i z g i R o m a n l a r ı n G e l i ş i m i ve U n d e r g r o u n d 
T a r z ı • G r a y G. G r o t h
• Y e n i S ü p e r k a h r a m a n l a r - B i r G r a f i k D e ğ i ş i m • 
A r l e n Schumer
• Ç a ğ ı m ı z d a n B i r k a ç Ç i z g i Roman ve 
Y a r a t ı c ı l a r ı : K i ş i l i ğ i n D ı ş a v u r u m u mu 
K i t l e l e r i n C e z b e d i l m e s i mi? • Tom G ro s s
• G a r t h • B e r n a r d S c h a f f e r
• A z ı y l a F a z l a s ı y l a Mad • Z . W. F u c h f
• J u i l l a r d : “ T a r i h l e K a r ş ı l a ş m a k l a 
Y e t i n i y o r u m ” - G i l l e s C i m e n t
• De r m a u t ve B a r d e t : “ T a r i h i E l e A l a r a k G üncel 
K o n u l a r d a n B a h s e d i y o r u z ”
• “ Ben B i r R e s i m l i R o m a n c ı y ı m ” • S e r d a r A n l a ğ a n

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder